Achiziționarea oricăror Produse puse la dispoziția Dvs. pe site-ul www.elizasipatrik.ro (”Site-ul”) este supusă acceptării următoarelor termene și condiții ce formeză Contractul dintre Societatea noastră, denumită în continuare ”PRESTATOR” și Dvs., denumit ”BENEFICIAR”.

 1. PĂRȚILE CONTRACTULUI
 1. PRESTATORUL estre BND Growth Consulting S.R.L., CUI: RO41109367, Reg. Com. J35/2100/2019, cu sediul în Moșnița Nouă, jud. Timiș. 
 2. BENEFICIARUL estre orice persoană fizică sau juridică ce efectuează o achiziție prin intermediul Site-ului și acceptă în mod necondiționat prezentele Termene și Condiții, astfel cum sunt descrise în acest document, 

denumite în continuare în mod colectiv ”Părțile” și în mod individual ”Partea”,

având în vedere că:

 • PRESTATORUL pune la dispoziția BENEFICIARULUI, prin intermediul Site-ului, o serie de cursuri, programe și materiale on-line (”Produsele”);
 • BENEFICIARUL dorește achiziționarea a unuia sau mai multor Produse,

Părțile au convenit să încheie prezentul Contract în următoarele condiții:

 1. OBIECTUL CONTRACTULUI

Obiectul Contractului îl reprezintă vânzarea online de către PRESTATOR a Produselor prezentate pe Site, sau prin alte mijloace sau canale de comunicare, BENEFICIARULUI, în condițiile arătate mai jos.

 1. DURATA CONTRACTULUI
 1. Prezentul Contract intră în vigoare din momentul achiziționării de către BENEFICIAR a unuia sau mai multor Produse puse la dispoziție de către PRESTATOR și se consideră încheiat pentru perioada desfășurării acestora, în conformitate cu descrierea fiecărui Produs. Plasarea unei Comenzi prin intermediul Site-ului nu reprezintă achiziționarea unui Produs. Orice Comandă plasată va trebui confirmată în scris de către PRESTATOR, prin intermediul e-mail-ului.  
 2. În cazul achiziționării unor materiale digitale, Contractul se consideră executat în momentul în care BENEFICIARUL are acces la materialul achiziționat.
 3. Ulterior finalizării cursului, BENEFICIARUL va avea acces la materialele de suport curs, pe o durată de 12 luni de la achitarea primei rate, in cazul achitării integrale a cursului.
 4. PREŢUL CONTRACTULUI ŞI MODALITĂŢI DE PLATĂ
 1. Prețurile Produselor sunt cele comunicate pe pagina de vânzare a fiecărui Produs în parte sau în cadrul convorbirilor avute cu reprezentanții PRESTATORULUI. În funcție de momentul achiziției, prețurile pot beneficia de un discount. De asemenea, PRESTATORUL își rezervă dreptul de a modifica prețurile Produselor. Modificarea se va considera efectuată în momentul publicării ei pe Site. 
 2. Plata se face online, cu cardul, printr-un procesator extern de plăți. Toate plățile sunt securizate. PRESTATORUL nu are acces la datele de card ale BENEFICIARULUI în niciun moment. De asemenea, plata se va putea face prin transfer bancar, în condițiile și la termenele stabilite de Părți.
 3. Pentru plata în rate a unui Produs, termenele de plată sunt următoarele: prima tranșă se achită la momentul plasării Comenzii, urmând ca fiecare tranșă subsecventă să se achite în termen de 30 de zile de la data efectuării primei plăți, până la achitarea integrală a Produsului. 
 4. Pentru fiecare plată efectuată, PRESTATORUL va emite o factură conform datelor indicate de BENEFICIAR în Comanda sa. Factura va fi transmisă prin e-mail la adresa indicată în formularul de Comandă. Pentru plata în rate a Produselor, factura se va emite la data efectuării fiecărei plăți. 
 5. Toate facturile vor fi întocmite în RON, la cursul de schimb BNR din data facturii. 
 1. DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR
 2. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE PRESTATORULUI
 3. a) Prestatorul are dreptul de a încasa integral și la termenele stabilite de Părți prețul pentru Produsele sale. 
 4. b) Prestatorul are dreptul de a restricționa accesul oricărui Beneficiar la Produsele și canalele sale de comunicare, în măsura în care acesta din urmă nu efectuează plățile la termenele convenite de Părți, încalcă în mod repetat regulile de comunicare stabilite în cadrul desfășurării cursurilor, denigrează Prestatorul sau orice altă persoană ce participă la cursuri sau are un comportament ce afectează calitatea desfășurării cursurilor, până la remedierea situației semnalate.
 5. c) În situația în care Beneficiarul nu remediază aspectele semnalate de Prestator, în legătură cu regulile de comunicare și comportamentul în mediul digital pe perioada cursurilor, cât și în ceea ce privește termenele de plată asumate, Prestatorul își rezervă dreptul de a elimina din cadrul cursurilor pe acel Beneficiar. 
 6. d) Prestatorul se obligă să pună la dispoziția Beneficiarului Produsele achiziționate, ce au specificațiile prezentate în cadrul Site-ului. 
 7. e) Prestatorul se obligă să ofere acces Beneficiarului pe platforma sa de curs.
 8. f) Prestatorul se obligă să execute în cele mai bune condiții și la termenele comunicate în prealabil Beneficiarului toate serviciile oferite în conformitate cu Produsul achiziționat.
 9. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE BENEFICIARULUI
 10. a) Beneficiarul se obligă să achite prețul convenit pentru Produsele contractate, la termenele prevăzute în prezentul Contract. În cazul în care Beneficiarul nu onorează termenele de plată agreate cu Prestatorul, acesta din urmă este absolvit de obligația acordării serviciilor de instruire online sau de livrare a Produselor comandate și poate întrerupe accesul la platforma de curs.
 11. b) Beneficiarul se obligă să respecte întocmai regulile de comunicare în cadrul desfășurării cursurilor, așa cum au fost stabilite de Prestator și să nu folosească un limbaj nepotrivit sau licențios în cadrul sesiunilor, la adresa Prestatorului sau a oricărui alt participant în cadrul cursului.
 12. c) Beneficiarul se obligă să nu pună la dispoziția niciunui terț, indiferent de metodă ori suport, cu titlu gratuit sau oneros, Produsul și/sau materialele conținute în acesta, Beneficiarul având exclusiv dreptul de a folosi Produsul și/sau materialele conținute în acesta în interes propriu și/sau al angajaților acestuia, dacă este cazul.
 13. RĂSPUNDERE
 1. Fiecare dintre Părţi este răspunzătoare pentru îndeplinirea întocmai, integral şi la timp a tuturor obligațiilor asumate prin prezentul Contract.
 2. Acceptarea Termenelor și condițiilor contractuale se confirmă prin bifarea check-box-ului corespunzător din site. Prin accesarea și utilizarea Site-ului, acceptați în mod expres și neechivoc Termenele și condițiile Site-ului în ultima lor versiune, comunicată în cadrul Site-ului. 
 3. În eventualitatea modificării acestor Termene și condiții, veți primi o notificare ori de cate ori va interveni o astfel de modificare. Aveți la dispoziție 14 zile pentru a va retrage din acest Contract, în măsura în care nu sunteți de acord cu modificările aduse și dacă acest drept vi se aplică în conformitate cu Produsul achiziționat. Continuarea cursurilor și folosirea Produsului după acest termen va echivala cu o acceptare a noilor condiții contractuale. 
 4. PRESTATORUL nu garantează, sub nicio formă, rezultatele obținute de către BENEFICIAR în urma aplicării tehnicilor și procedurilor însușite, cu excepția cazurilor unde în mod expres este specificat altfel. PRESTATORUL cât și reprezentanții săi nu vor putea fi ținuți răspunzători pentru nicio daună sau pierdere, actuală sau viitoare, ce ar putea decurge din folosirea Produselor și/sau a informațiilor cuprinse în ele de către BENEFICIAR. 
 5. BENEFICIARUL înțelege și acceptă că, dat fiind cumulul de factori ce stau la baza succesului sau insuccesului unui profil digital, PRESTATORUL nu poate garanta rezultatele pe care BENEFICIARUL le-ar putea obține. Dat fiind caracterul subiectiv și unic al fiecărei persoane, BENEFICIARUL înțelege și acceptă că PRESTATORUL va pune la dispoziția sa niște unelte ce, aplicate corect, pot duce la îmbunătățirea rezultatelor în mediul digital, însă nu poate fi ținut răspunzător pentru atingerea acestora.  
 6. Părţile stabilesc de comun ca, în cazul în care BENEFICIARUL pune la dispoziţia unui terţ Produsul sau oricare parte a sa, BENEFICIARUL va fi ținut la plata către PRESTATOR a sumei de 5.000 EUR/obligație încălcată, cu titlu de clauză penală.

VII. CONFIDENȚIALITATE

 1. BENEFICIARUL se obligă să păstreze confidențialitatea față de terți, să nu dezvăluie sub nicio formă şi prin niciun mijloc, să nu utilizeze în nicio modalitate, fie direct, fie indirect, niciun fel de materiale, acte, date, informații rezultate din/în legătură cu clauzele prezentului Contract sau altor aspecte confidențiale aparținând PRESTATORULUI, inclusiv prețul Contractului, de care BENEFICIARUL a luat la cunoștință în orice mod pe durata Contractului, cu excepția informațiilor care sunt sau devin publice. Informații ce rezultă din executarea Contractului și în strânsă legătură cu Produsul achiziționat pot fi folosite de BENEFICAR în vederea atingerii Scopului Permis. În înțelesul prezentului Contract, Scopul Permis îl reprezintă creșterea implicării (”engagement”) pe platforma TikTok. 
 2. Obligația de confidențialitate, astfel cum este prevăzută mai sus, se menține în sarcina BENEFICIARULUI timp de 3 (trei) ani de la data încetării prezentului Contract, indiferent de modalitatea de încetare. Prin informații confidențiale se înțelege orice informație aparținând PRESTATORULUI sau terților cu care PRESTATORUL are relații de afaceri sau privind activitatea acestora și care este transmisa de către PRESTATOR în executarea Contractului, precum și orice împrejurare relevantă legată de PRESTATOR (inclusiv, dar fără a se limita la cele prevăzute la lit. a) – c) de mai jos), indiferent daca aceasta informație a fost transmisă de către PRESTATOR sau terți, primită de către BENEFICIAR în formă scrisă, orală sau în orice alt mod, și care se referă inclusiv, dar nelimitat la:
 1. a) Planurile de afaceri, de marketing și financiare ale PRESTATORULUI, precum si ale clienților acestuia și/sau ale terților cu care are relații de afaceri sau cu care intra în contact prin natura activității desfășurate;
 2. b) Sistemul organizatoric, informațional si de management al PRESTATORULUI;
 3. c) Informații referitoare la numele clienților si furnizorilor PRESTATORULUI, precum și orice alte informații referitoare la datele tehnice, financiare, comerciale, indiferent daca în documentele respective figurează sau nu cuvintele “confidențial” ori “proprietate exclusiva”.
 4. BENEFICIARUL declară și înțelege că va folosi informațiile confidențiale care îi parvin pe parcursul executării prezentului Contract numai în vederea îndeplinirii Scopului Permis și se obligă să nu le transmită terților, indiferent de motiv și indiferent de forma în care ar putea fi transmise.
 5. BENEFICIARUL este de acord cu folosirea imaginii, fotografiilor, vocii și a asemănării sale, denumite ”Informații personale”, în scopul promovării de către PRESTATOR a serviciilor sale, indiferent de platforma pe care aceste Informații personale sunt oferite. De asemenea, BENEFICIARUL înțelege și acceptă că în timpul executării prezentului Contract, anumite materiale ce pot conține imaginea și vocea sa vor fi înregistrate de către PRESTATOR, și în acest sens își exprimă acordul în vederea realizării acestor înregistrări. 
 6. Orice declarații sau interviuri, precum și dezvăluirea oricăror informații către media în legătură cu Produsul se poate face de BENEFICIAR doar cu acordul prealabil al PRESTATORULUI.
 7. În ceea ce privește prelucrarea datelor personale, această prelucrare se face în concordantă cu Politica de confidențialitate a PRESTATORULUI, prezentă aici: _______________ (link).
 8. Toate drepturile de proprietate intelectuală asupra Produselor cât și a părților componente ale acestora, în ceea ce privește structura, informația, tehnicile, fișele de curs, precum și a oricăror alte materiale folosite de PRESTATOR în timpul cursurilor, aparțin în mod exclusiv PRESTATORULUI și sunt protejate de legislația în domeniul proprietății intelectuale. BENEFICIARUL se obligă să nu reproducă, utilizeze, împărtășească, distribuie, aceste materiale în lipsa unui acord scris și prealabil al PRESTATORULUI, sub sancțiunea plății de daune-interese.

VIII. POLITICA DE RETRAGERE

 1. În măsura în care achiziționați un Produs de tipul ”Program Mentorat”, aveți dreptul, în termen de 14 zile de la data achiziției, să vă retrageți din acest Contract, fără a invoca un motiv și fără nicio justificare. Termenul de 14 zile este calculat din momentul în care Comanda Dvs. pe Site a fost confirmată de către PRESTATOR. Dreptul de retragere se aplică o singură dată în cadrul unui program. 
 2. În cazul în care apelați la dreptul de retragere, trebuie să comunicați acesta intenție la adresa de e-mail: hello@elizasipatrik.ro. În urma solicitării dvs., vă vom înapoia prețul achitat și veți pierde accesul la materialele puse la dispoziția Dvs. Cu toate acestea, dacă în intervalul de timp de 14 zile veți fi beneficiat de sesiuni individuale de mentorat cu reprezentanții PRESTATORULUI, prețul acestor sesiuni individuale nu se va returna, dat fiind ca o parte din serviciu va fi considerat ca fiind prestat. BENEFICIARUL înțelege și acceptă că furnizarea de Servicii în cadrul perioadei de retrage echivalează cu începerea executării Contractului în timpul perioadei de retragere și acest aspect îl îndreptățește pe PRESTATOR să rețină anumite sume din prețul achitat cu titlu de plată pentru Serviciile oferite. Conform tarifelor practicate de PRESTATOR, o sesiune individuală de mentorat se tarifează cu prețul de 400 EUR pentru un interval de 2 (două) ore. 
 3. În cazul Produselor de tipul ”Materiale Digitale” (e.g. e-book-uri, documente PDF), dat fiind natura de produs exclusiv digital al acestora, dreptul de retragere din Contract nu poate opera, având în vedere că BENEFICIARUL are acces instant si nelimitat la acest Produs. Prin achiziția unui Produs de tipul Material Digital, BENEFICIARUL înțelege și acceptă că accesul la acest Produs în cadrul perioadei de retragere echivalează cu executarea Contractului în timpul perioadei de retragere și pe cale de consecință BENEFICIARUL pierde dreptul de retragere din Contract. 
 4. În cazul retragerii din program a BENEFICIARULUI, în ipoteza art. VIII aln. 1, după expirarea termenului de 14 zile, acestuia nu i se restituie nicio sumă din prețul achitat.
 5. ÎNCETAREA CONTRACTULUI
 6. Prezentul Contract încetează în următoarele cazuri:

1.1. prin exercitarea dreptului de retragere de către BENEFICIAR, în conformitate cu art. VIII;

1.2. prin reziliere de către PRESTATOR, ca urmare a neonorării obligațiilor de plată la datele scadente, de către BENEFICIAR;

1.3. prin ducerea la bun sfârșit de către PRESTATOR a Produselor achiziționate, în conformitate cu termenele asumate de către acesta în descrierea fiecărui Produs;

1.4. prin reziliere de către PRESTATOR în cazul în care BENEFICIARUL încalcă în mod repetat instrucțiunile reprezentanților PRESTATORULUI, oferite în timpul cursurilor, în conformitate cu prevederile art. V.1.c.

 1. Părțile au dreptul de a considera Contractul ca fiind reziliat de plin drept, fără nicio altă formalitate prealabilă, în cazul în care o Parte își încalcă oricare dintre obligațiile din prezentul Contract considerate de către Părţi ca fiind esenţiale şi nu remediază această situaţie în termen de maxim 3 zile de la primirea notificării în acest sens de la cealaltă Parte (notificarea putând prevedea și un termen mai scurt, în funcție de circumstanțe).
 2. În cazul neachitării la timp a obligațiilor de plată în conformitate cu înțelegerea Părților, PRESTATORUL poate suspenda livrarea oricărui Produs până la remedierea situației. Acest drept nu restrânge posibilitatea PRESTATORULUI de a rezilia Contractul în conformitate cu art. IX. 1.2. 
 3. Rezilierea Contractului din partea BENEFICIARULUI în afara termenului legal de retragere duce automat la pierderea sumelor achitate și a accesului la materialele puse la dispoziție de PRESTATOR.
 4. DOCUMENTELE CONTRACTULUI
 5. Prezentele Termene și condiții;
 6. Orice altă informație disponibilă pe Site (e.g. Politica de confidențialitate).
 7. FORŢA MAJORĂ
 8. Niciuna dintre Părţi nu răspunde de neexecutarea la termen sau/și de executarea în mod necorespunzător – total sau parțial – a oricărei obligații care îi revine în baza prezentului Contract, dacă neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligației respective a fost cauzată de forța majoră, așa cum este definită de lege.
 9. Partea care invocă forța majoră este obligată să o notifice celeilalte Părți, în termen de 5 (cinci) zile de producerea evenimentului și să ia toate măsurile posibile în vederea limitării consecințelor sale.
 10. Dacă în termen de 20 (douăzeci) de zile de la producere, evenimentul respectiv nu încetează, Părțile au dreptul să-şi notifice încetarea de plin drept a prezentului Contact fără ca vreuna dintre ele să pretindă daune-interese.

XII. LITIGII

 1. Toate litigiile şi disputele referitoare la prezentul contract vor fi soluționate pe cale amiabilă.
 2. În cazul în care Părțile nu reușesc să își rezolve pe cale amiabilă diferendele, orice litigiu decurgând din sau în legătură cu prezentul Contract, inclusiv referitor la încheierea, nulitatea, interpretarea, executarea sau desființarea acestuia, va fi soluționat definitiv de către instanțele de judecată de la sediul PRESTATORULUI.

XIII. CLAUZE FINALE

 1. Părțile declară că înțeleg deplin efectele clauzelor prezentelor Termene și condiții și că aceste clauze reflectă voința comună şi neîngrădită a Părților. BENEFICIARUL înțelege și acceptă că prezentul Contract conține și clauze considerate neuzuale, în conformitate cu definiția art. 1203 Cod civil și prin bifarea căsuței referitoare la acceptul său, confirmă și acceptă utilizarea clauzelor neuzuale în acest Contract. 
 2. BENEFICIARUL nu va fi îndreptătit să cesioneze şi/sau să transfere drepturile şi/sau obligaţiile rezultând sau derivând din acest Contract către un terţ, fără consimţământul scris şi prealabil al PRESTATORULUI.
 3. Orice comunicare și/sau notificare dintre Părți referitoare la prezentele Termene și condiții va fi transmisă prin e-mail.
 4. Modificarea prezentelor Termene și condiții poate fi făcută de către PRESTATOR în condițiile arătate în art.VI.3.
 5. Clauzele prezentelor Termene și condiții se completează cu dispozițiile legale în vigoare.
 6. Prezentele Termene și condiții vor fi interpretate în raport de dispozițiile legii române.
 7. Prezentele Termene și condiții nu aduc atingere niciunui alt contract încheiat între Părți.

În vigoare de la data de 10 noiembrie 2023.